Bintang Bintang

Muslimah, Telah menceritakan kepada kami Khalid bin Makhlad telah menceritakan kepada kami Sulaiman bin Bilal berkata; telah menceritakan kepadaku Shalih bin Kaisan dari 'Ubaidullah bin Abdullah dari Zaid bin Khalid radliallahu 'anhu ia berkata; "Kami keluar bersama Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam saat perang Hudaibiyyah, suatu malam hujan turun. Setelah Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam memimpin kami shalat Shubuh, beliau menghadapkan wajahnya kepada orang-orang seraya bersabda: "Tahukah kalian apa yang sudah difirmankan oleh Rabb kalian?". Para sahabat menjawab; "Allah dan Rasul-Nya yang lebih mengetahui." Beliau bersabda: "Allah berfirman: "Di pagi ini ada hamba-hambaKu yang mukmin kepadaKu dan ada pula yang kafir kepadaKu. Orang yang berkata; "Hujan turun karena karunia Allah dan rahmatNya, berarti dia telah beriman kepada-Ku dan kafir kepada bintang-bintang, sedangkan orang yang berkata; "Hujan turun disebabkan bintang ini atau itu, maka dia telah beriman kepada bintang-bintang dan kafir kepadaKu."

(Ahmad bin Hanbal Radliyallahu'anhu) berkata; saya telah membaca di hadapan Abdurrahman: Malik bapakku berkata; dan Telah menceritakan kepada kami Ishaq berkata; Telah menceritakan kepada kami Malik dari Shalih bin Kaisan dari 'Ubaidullah bin Abdullah dari Zaid bin Khalid Al Juhani berkata; Rasulullah Shallallahu'alaihiwasallam shalat subuh bersama kami di Hudaibiyah setelah turunya hujan yang terjadi pada malamnya. Tatkala telah selesai, beliau menemui orang-orang dan bersabda: "Apakah kalian mengerahui apa yang telah difirmankan Rab kalian AzzaWaJalla, " mereka berkata; "Allah dan rasul-Nya yang lebih tahu." Beliau bersabda: "(Allah Azzawajalla) berfirman, 'Pada pagi hari diantara hamba-Ku ada yang beriman kepada-Ku' Ishaq berkata; "dan ia ingkar terhadap bintang-bintang, sebaliknya ada yang beriman dengan bintang-bintang dan ingkar dengan-Ku, orang yang mengatakan kami mendapatkan hujan karena karunia Allah dan rahmat-Nya, itulah orang yang beriman terhadapku dan ingkar terhadap bintang, adapun orang yang berkata 'Kami mendapatkan hujan karena bintang ini dan itu maka orang itulah orang yang ingkar terhadapku dan beriman dengan bintang-bintang."

Telah meriwayatkan kepada kami Yahya bin Yahya dia berkata, saya membacakannya di hadapan Malik; dari Shalih bin Kaisan dari Ubaidullah bin Abdullah bin Utbah dari Zaid bin Khalid al-Juhani dia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam mendirikan shalat shubuh bersama kami di Hudaibiyah, selepas hujan turun pada malam tersebut. Setelah selesai shalat, beliau menghadap kepada kaum muslimin seraya bersabda: "Tahukah kamu apa yang telah difirmankan oleh Rabbmu?" Para sahabat menjawab, "Allah dan Rasul-Nya lebih mengentahui." Lalu beliau bersabda: "Allah berfirman: 'Di antara hamba-hamba-Ku, ada yang menjadi orang yang beriman dan ada yang kafir. Maka barangsiapa yang menyatakan, 'Kita diberi hujan dengan keutamaan dan rahmat Allah', maka orang itu beriman kepada-Ku dan tidak beriman terhadap bintang-bintang. Sebaliknya orang yang berkata, 'Kita diberi hujan oleh bintang ini atau bintang itu, maka orang tersebut kafir terhadap-Ku dan beriman kepada bintang-bintang'."

Telah mengabarkan kepada kami Qutaibah dia berkata; telah menceritakan kepada kami Sufyan dari Shalih bin Kaisan dari 'Ubaidullah bin 'Abdullah dari Zaid bin Khalid Al Juhani dia berkata; "Pada masa Rasulullah Shalallahu 'Alaihi Wa Sallam, hujan turun, maka beliau bersabda: 'Apakah tadi malam kalian tidak mendengar perkataan Rabb kalian? Dia berfirman, "Tidaklah Aku menganugerahkan suatu nikmat kepada hamba-hamba-Ku melainkan sebagian mereka ada yang kufur dengan nikmat tersebut, mereka berkata; `Kami diberi hujan dengan sebab bintang ini dan itu. Sedangkan orang yang beriman kepada-Ku, ia memuji-Ku karena air yang Aku turunkan, maka itulah orang yang beriman kepada-Ku dan kufur terhadap bintang-bintang. Sedangkan orang yang berkata; 'Kami diberi hujan dengan sebab bintang ini dan itu' adalah orang yang kufur kepada-Ku dan beriman kepada bintang-bintang'."

No comments:

Post a Comment