Bersuci Dengan Tiga Batu

Telah meneritakan kepda kami Sa'id bin manshur telah menceritakan kepada kami Ya'qub bin Abdur Rahman dari Abu Hazim dari muslim bin Qurth dari 'Urwah dari Aisyah radliallahu 'anha ia berkata:

"Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda; Hendaklah ia membawa tiga tiga batu untuk bersuci dengannya, itu cukup ".

HR. Darimi

No comments:

Post a Comment