Bersiwak Sebelum Sholat Malam

Telah mengabarkan kepada kami Muhammad bin 'Abdul A'la dia berkata; telah menceritakan kepada kami Khalid dia berkata; telah menceritakan kepada kami Syu'bah dari Hushain dia berkata; Aku mendengar Abu Wa'il menceritakan dari Hudzaifah dia berkata;

Nabi Shalallahu 'Alaihi Wa Sallam apabila bangun untuk shalat malam, beliau menggosok mulutnya dengan siwak.'

HR. Nasa'i

No comments:

Post a Comment