Hadits Ahmad No. 10918

"Kalian mengira bahwa hubungan kekerabatanku tidak bisa memberi manfaat untuk kaumku, demi Allah sesungguhnya hubungan kekerabatanku akan tetap bersambung di dunia dan di akhirat. Maka pada hari kiamat kelak didatangkan kepadaku suatu kaum yang diperintahkan untuk bergabung bersama dzatal yasar (golongan kiri yang akan masuk ke dalam neraka, pent) lalu seorang laki-laki berkata; '"Wahai Muhammad, saya fulan bin fulan, ' dan yang lain berkata; 'Wahai Muhammad saya adalah fulan bin fulan, ' maka aku katakan; 'Adapun masalah nasab aku telah mengetahuinya, akan tetapi kalian telah melakukan sesuatu yang baru dan murtad kembali kepada kekafiran sepeninggalku.'"

(HR. Ahmad: 10918)

Hadits Ahmad No. 11009

"Ya Rasulullah, kami telah mengetahui As salaamu 'alaika (semoga keselamatan dilimpahkan kepadamu), namun bagaimana dengan Ash Shalaatu 'alaika (semoga shalawat terlimpahkan kepadamu)?" maka Beliau menjawab: "Ucapkanlah; ALLAHUMMA SHALLI 'ALA MUHAMMAD 'ABDIKA WA RASUULIKA KAMA SHALLAITA 'ALA IBRAHIIM WA BAARIK 'ALA MUHAMMAD WA ALI MUHAMMAD KAMA BAARAKTA 'ALA IBRAHIIM WA ALI IBRAHIIM (ya Allah sampaikan shalawat atas Muhammad hamba-Mu dan Rasul-Mu sebagaimana Engkau sampaikan shalawat atas Ibrahim, dan berkahilah Muhammad dan keluarga Muhammad sebagaimana Engkau berkahi Ibrahim dan keluarga Ibrahim)."

(HR. Ahmad: 11009)

3 Saudara Wanita

"Tidaklah seseorang yang mempunyai tiga orang anak wanita, atau tiga saudara wanita, atau dua anak wanita, atau dua saudara wanita, lalu ia bertakwa kepada Allah dan berlaku baik dalam urusan mereka, kecuali ia pasti akan masuk surga."

(HR. Ahmad: 10957)